Algemene voorwaarden Bandencentrum Haarlem


Artikel 1
 definities /algemeen.

A. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Bandencentrum Haarlem, hierna te noemen ‘BC Haarlem’, en een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘consument’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig (‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel, onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd.

B. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met BC Haarlem gesloten overeenkomsten van koop, opdracht of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van BC Haarlem met een consument.

Artikel 2 aanbod.

A. Aanbiedingen van BC Haarlem worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Het aanbod bevat de wijze van betaling. De aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Ingeval van elektronisch verleende opdracht of koop door de consument stuurt BC Haarlem een elektronische bevestiging. Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard. Blijft in dat geval aanvaarding uit, dan komt het aanbod te vervallen.

B. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken of de te verrichten diensten. De opgave moet voldoende gedetailleerd zijn, inclusief btw en inclusief eventuele heffingen van overheidswege, zodat een goede beoordeling door de consument mogelijk wordt gemaakt. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, of tegen een vooraf vastgestelde prijs gelden, hetgeen uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst wordt vermeld.

C. Aanbiedingen van BC Haarlem voor zaken gelden op basis van afhalen, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders blijkt. Is bij een aanbod de montage inbegrepen, dan wordt dat vooraf uitdrukkelijk vermeld of meegedeeld. d. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden BC Haarlem niet.

Artikel 3 overeenkomst.

A. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Bij mondelinge aanvaarding door de consument, bevestigt BC Haarlem de koopovereenkomst of opdracht schriftelijk of elektronisch.

B. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel (zaken) of per opdracht (diensten) omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.

C. De koopovereenkomst vermeldt de leveringsdatum en of deze vast of vermoedelijk is, alsmede de wijze van betaling.

D. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.
 

Artikel 4 duur overeenkomst.

A. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

B. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand worden opgezegd.
Artikel 5 prijs en prijswijzigingen.

A. De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij BC Haarlem daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt in welk geval de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen indien met een beroep op het voorbehoud de prijs wordt gewijzigd.

B. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft BC Haarlem het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De consument heeft dan het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden.

C. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in btw of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.
Artikel 6 levering/ levertijd.

A. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging. Behoudens bij bezorging, geldt als plaats van levering de plaats waar BC Haarlem zijn bedrijf heeft.

B. BC Haarlem kan een vermoedelijke levertijd opgeven. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW op. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument BC Haarlem een schriftelijke ingebrekestelling sturen, hij moet daarin nog een termijn van drie weken aanhouden waarbinnen BC Haarlem alsnog kan nakomen. Indien BC Haarlem na deze termijn niet heeft geleverd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van BC Haarlem over onmogelijkheid binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, is de consument bevoegd de overeenkomst terstond na die mededeling te ontbinden.

C. Is een vaste leveringstermijn overeengekomen, dan heeft de consument bij overschrijding van die termijn het recht zonder ingebrekestelling of zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en vergoeding van de geleden schade te verlangen.

D. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft BC Haarlem het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 7 annulering.

A. De consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Bij annulering is de consument gehouden binnen één week nadien BC Haarlem alle schade die deze lijdt door de annulering te vergoeden, welke schade 15% van de overeengekomen prijs bedraagt. Heeft de consument deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen na de annuleringsdatum betaald, dan heeft BC Haarlem het recht nakoming van de overeenkomst te verlangen. De consument kan dan geen beroep meer doen op annulering van de overeenkomst.
Artikel 8 bedenktijd bij koop op afstand.

A. De wettelijke 14 dagen bedenktijd is niet van kracht bij alle goederen die speciaal voor u besteld worden, en of speciaal voor u samengesteld worden.

B. Winterbanden zijn een seizoen-product en worden altijd speciaal besteld, op deze producten heeft u dus ook géén 14 dagen bedenk termijn.
Artikel 9 conformiteit.

A. BC Haarlem staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. BC Haarlem staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (waaronder de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

B. BC Haarlem zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BC Haarlem staat in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en gereedschappen.

C. Bij werkzaamheden door BC Haarlem aan door de consument aangeboden zaken strekt de conformiteit zich niet uit tot die zaken.

D. De consument dient te allen tijde de (veiligheid)voorschriften en aanwijzingen van BC Haarlem  en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning.

E. BC Haarlem staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de consument zijn toegepast, mits BC Haarlem op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed vakmanschap van BC Haarlem kan meebrengen dat hij kan weigeren bepaalde opdrachten uit te voeren.

F. Indien BC Haarlem na een beroep op conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van BC Haarlem zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de consument aan BC Haarlem de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim).

G. BC Haarlem staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.
Artikel 10 betaling.

A. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door BC Haarlem aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen).

B. BC Haarlem kan bij een bestelling de consument verplichten tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de overeengekomen prijs. BC Haarlem garandeert terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van BC Haarlem komt.
Artikel 11 niet-tijdige betaling.

A. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). BC Haarlem zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Als contante betaling bij aflevering is overeengekomen kan BC Haarlem in bijzondere situaties uitstel van betaling aan de consument verlenen. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd over het niet contant betaalde bedrag voor de periode beginnend vanaf het verleende betalingsuitstel tot het moment van volledige betaling.

B. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft BC Haarlem het recht om aan de consument wettelijke rente, vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum, en na aanmaning met een termijn van 14 dagen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, conform de bedragen (staffel) opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

C. Bij verzuim van de consument kan BC Haarlem de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverde zaken aan BC Haarlem terug te geven onverminderd het recht van BC Haarlem tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 12 overmacht.

A. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert en waarop BC Haarlem geen invloed kan uitoefenen.
Artikel 13 eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

A. Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BC Haarlem totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.

B. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

C. BC Haarlem kan zaken van de consument onder zich houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht door de BC Haarlem worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de consument.
Artikel 14 niet-nakoming van de overeenkomst.

A. Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

B. BC Haarlem heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

C. Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Artikel 15 aansprakelijkheid.

A. BC Haarlem is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het voertuig van de consument wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid van BC Haarlem, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De consument is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking BC Haarlem te melden. De consument is verplicht om binnen redelijke grenzen schade-beperkende maatregelen te treffen.

B. De consument is tegenover BC Haarlem aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De consument die zijn voertuig op het terrein of in de gebouwen van BC Haarlem zelf bestuurt, is aansprakelijk voor alle schade die door de consument als bestuurder wordt veroorzaakt.
Artikel 16 klachten.

A. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering van diensten onderzoeken of BC Haarlem de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

B. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij BC Haarlem schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

C. Na het balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij BC Haarlem moet zijn ingediend.

D. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument BC Haarlem in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan BC Haarlem een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
Artikel 17 slotbepaling.

A. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk of elektronisch tussen BC Haarlem en de consument worden vastgelegd.